DỰ ÁN KHU CÔNG NGHỆ SINH HỌC – TỈNH ĐỒNG NAI

Khu công nghệ sinh học Đồng Nai

Dự án – Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai có diện tích 207,8ha thuộc huyện

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Vina Tân Á hợp tác cùng đối tác là công ty TNHH Nhà Nguyễn, và Nhàkinh.net áp dụng

công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại KCN Sinh học Đồng Nai.

Ứng dụng sản phẩm Bạt lót nền nhà kính TAPP40B, TAPP35B, màng TA-HDPE0.75

làm máng thu hồi nước, bạt PP phủ luống.